Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Sarah Timmermans, Bergstraat 12, 1755 Oetingen met ondernemingsnummer BE 0502 433 472

Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer +32 (0)497 944 839 of via het e-mailadres sarah.benjamin.timmermans@gmail.com

2. Draagwijdte

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Sarah Timmermans, Bergstraat 12, 1755 Oetingen en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website www.sarahtimmermans.com (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

Sarah Timmermans kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

4. Aanbod

Het Crisis Knoeiboek is een werkschrift voor kinderen tussen 7 en 12 jaar om op een creatieve manier om te gaan met een actualiteitscrisis.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Sarah Timmermans levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Sarah Timmermans kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Sarah Timmermans niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via sarah.benjamin.timmermans@gmail.com. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Sarah Timmermans geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sarah Timmermans verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Sarah Timmermans behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Sarah Timmermans pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Sarah Timmermans geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Sarah Timmermans de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Sarah Timmermans zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Sarah Timmermans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief verzendkosten en btw. De prijzen waaraan Sarah Timmermans artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op e-books (zie verder). De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur, terug te zenden naar Sarah Timmermans, Bergstraat 12, 1755 Oetingen. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Sarah Timmermans de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Sarah Timmermans te melden. Klachten zullen door Sarah Timmermans in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten zullen door Sarah Timmermans worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven: sarah.benjamin.timmermans@gmail.com of Sarah Timmermans, Bergstraat 12, 1755 Oetingen. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Sarah Timmermans steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

Voor e-books geldt er geen retourrecht. Bij bevestiging van een e-bookbestelling is de gebruiker er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor e-books.

10. Bewijs

De gebruiker en Sarah Timmermans aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Sarah Timmermans door partijen worden aanvaard als bewijs.

11. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro en iDeal.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sarah Timmermans of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Sarah Timmermans, Bergstraat 12, 1755 Oetingen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht.

14. Consumentenbescherming

Regels die u als consument een optimale bescherming bieden en onder meer gericht zijn op het kopen op afstand via internet.

14.1. Conformiteit en garantie

Sarah Timmermans staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Sarah Timmermans als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Sarah Timmermans jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

14.2. Klachtenbehandeling

Sarah Timmermans beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure (cf. supra).

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sarah Timmermans nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Sarah Timmermans ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sarah Timmermans binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Europese Commisie.

14.3. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Sarah Timmermans en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan Sarah Timmermans heeft voorgelegd.

Wanneer Sarah Timmermans de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Sarah Timmermans schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Sarah Timmermans de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Sarah Timmmermans gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Sarah Timmermans van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.